START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH

Natalizumab and the development of extensive brain lesions in neuromyelitis optima
Maciej Juryńczyk, Krzysztof Zaleski, Krzysztof Selmaj
J Neurol. 2013 Jul;260(7):1919-21. doi: 10.1007/s00415-013-6965-4. Epub 2013 May 30.
Lista F  nr 11998 100 pkt

Hypoglycemia as a trigger for the syndrome of acute bilateral basal ganglia lesions in uremia
Maciej Juryńczyk , Jacek Rozniecki, Krzysztof Zaleski, Krzysztof Selmaj
J Neurol Sci. 2010 Oct 15;297(1-2):74-5. doi: 10.1016/j.jns.2010.07.016. Epub 2010 Aug 14.
Lista F 12973 70 pkt

High CD6 and low chemokine receptor expression on peripheral blood lymphocytes correlates with MRI gadolinium enhancement in MS
Anna Jurewicz , Krzysztof Zaleski, Malgorzata Domowicz , Krzysztof Selmaj
J Neuroimmunol. 2014 Nov 15;276(1-2):187-94. doi: 10.1016/j.jneuroim.2014.08.620. Epub 2014 Aug 27.

Color Doppler sonography in malignancy of thyroid nodules
Agnieszka Bianek-Bodzak, Krzysztof Zaleski, Michal Studniarek, Janina Mechlinska-Baczkowsa
J Ultrasound Med. 2003 Jul;22(7):758; author reply 758. doi: 10.7863/jum.2003.22.7.758.
Lista F 13107 70 pkt

[Bickerstaff’s brainstem encephalitis–an analysis of clinical and MRI findings].
T Berkowicz, M Siger-Zajdel, K Zaleski, D Sokołowska… – Neurologia i neurochirurgia polska, 2005
Zapalenie pnia mózgu Bickerstaffa może być zdiagnozowane obrazowo tylko w MR. Daje podobne obrazy do guza i mielinozy mostu, ale wymaga diametralnie innego leczenia. Dlatego konieczne jest umiejętne rozpoznawanie tej niebezpiecznej choroby.

Hypoglycemia as a trigger for the syndrome of acute bilateral basal ganglia lesions in uremia
M Juryńczyk, J Rożniecki, K Zaleski, K Selmaj – Journal of the neurologicalsciences, 2010
Niektóre uszkodzenia jąder podkorowych można obrazować w MR. Znane są uszkodzenia spowodowane alkoholem i narkotykami. W pracy opisane jest uszkodzenie jąder podkorowych w przebiegu hipoglikemii u chorej na cukrzycę.

Natalizumab and the development of extensivebrainlesions in neuromyelitisoptica
M Juryńczyk, K Zaleski, K Selmaj – Journal of neurology, 2013

[Open trial of the effectiveness of interferon beta 1a (Avonex) in the treatment of multiplesclerosis in Poland: MRI results].
M Siger-Zajdel, M Lewańska, K Zaleski… – Neurologia i neurochirurgia polska, 2002
Skuteczny lek (przeciwciało monoklonalne) stosowany w leczeniu Stwardnienia Rozsianego, zwłaszcza w jego  w nawracających postaciach. Lek  zmniejsza ryzyko występowania rzutów choroby i spowalnia pogłębianie się niesprawności. Może jednak spowodować wystąpienie rozległych zmian w mózgu.

 

[Antemortemdiagnosis of Balo’sconcentricsclerosisbased on MRI. Case report].
T Berkowicz, A Mochecka, K Zaleski, K Selmaj – Neurologia i neurochirurgia polska, 2001
Opis rzadkiej choroby demielinizacyjnej. Wraz z postępem w budowaniu nowych sekwencji i rodzajów obrazowania w MR (obrazy DWI) możliwe stało się rozpoznawanie tej choroby.

Balosconcentricsclerosis with relapsing-remittingclinicalcourse-clinicalcasestudy and MRI picture
T Berkowicz, M Siger-Zajdel, K Zaleski… – NEUROLOGIA I NEUROCHIRURGIA POLSKA, 2002

Fourteen MS cases with MRI findings of Baloconcentricsclerosistypelesions
T Berkowicz, L Jasek, K Zaleski, K Selmaj – EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY, 2010
Analiza choroby Balo przebiegającej fazowo w postaci nawrotowo-remisyjnej i opis zebranych przypadków.

High CD6 and lowchemokine receptor expression on peripheralbloodlymphocytescorrelates with MRI gadoliniumenhancement in MS
A Jurewicz, K Zaleski, M Domowicz, K Selmaj – Journal of neuroimmunology, 2014
Nowatorska praca będąca wynikiem Grantu K Zaleskiego pt. „Ocena integralności bariery krew-mózg z oceną aktywności chemokinowej”.  Aktywność procesu SM ocenia się (poza badaniem klinicznym) poprzez uwidaczniane w badaniach MR  na obrazach T1 zależnych po kontraście MR aktywnych  ognisk tzw. Wzmacniających się plak demielinizacyjnych. Zjawisko jest możliwe do obrazowania z powodu przerwania bariery krew mózg. W tej nowatorskiej  pracy  udowodniono możliwość monitorowania aktywności procesu SM za pomocą oznaczania chemokin. Chemokiny to oznaczenie  chemoattractantcytokines („cytokiny chemowabiące”). W pracy oznaczano chemokiny będące markerami uszkodzenia bariery krew mózg występującej min. W zaostrzeniach (tzw rzutach) procesu SM

Conventionalmagneticresonanceimaging and brainatrophy in late-onsetmultiplesclerosispatients
L Jasek, M Siger, T Berkowicz, K Zaleski, K Selmaj – MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL, 2011
Obraz mózgowia w badaniu MR w postaci SM o późnym początku.

A multiplesclerosiscase with predominantcorticallesions
T Berkowicz, I Karlinska, K Wartolowska, K Zaleski… – EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY, 2005
Znane są zmiany osobowości (oceniane w testach psychologicznych) pacjentów chorujących na SM. W pracy pokazano korelację  obrazów MR i testów psychologicznych.

Effect of mitoxantronetherapy on T1 lesionload and atrophy in multiplesclerosispatients
A Walczak, T Berkowicz, K Wartolowska, M Siger… – MULTIPLE SCLEROSIS, 2006
Stosowanie leku onkologicznego Mitoxantron w leczeniu ciężkich (nie podatnych na inne leczenie) postaci SM.

Medicaljournals>PolishJournal of Neurology and Neurosurgery>archive> 1/2006>fulltext
T Berkowicz, M Siger-Zajdel, K Zaleski, D Sokołowska…

ARTYKUŁ ORYGINALNY Obecność endotoksyny w płynach stawowych u pacjentów z chorobami narządu ruchu jako marker podejrzewanej etiologii infekcyjnej
J Noworyta, J Ząbek, M Brasse-Rumin, J Gago… – Folia Neuropathol, 2006

CD6 expression on lymphocytescorrelates with MRI gadolinium-enhancinglesions in multiplesclerosispatients
A Jurewicz, K Zaleski, B Szymanska, K Wodz… – MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL, 2012
Jedna z nowatorskich praca będąca wynikiem Grantu K Zaleskiego pt. „Ocena integralności bariery krew-mózg z oceną aktywności chemokinowej”.  Aktywność procesu SM ocenia się (poza badaniem klinicznym) poprzez uwidaczniane w badaniach MR  na obrazach T1 zależnych po kontraście MR aktywnych  ognisk tzw. Wzmacniających się plak demielinizacyjnych. Zjawisko jest możliwe do obrazowania z powodu przerwania bariery krew mózg. W tej  pracy  przedstawiono korelację  pomiędzy chemokiną CD6 i naciekami limfocytow w obszarach przerwania bariery krew mózg (występujących w aktywnych plakach demielinizacyjnych charakterystycznymi dla rzutów SM).

Profilaktyka, zapomniane słowo
Publikacja Agora

Profilaktyka, zapomniane słowo
Wersja Pdf do pobrania

Spontaniczna ewolucja dyskopatii ledzwiowej – obraz MRI i korelacja z objawami klinicznymi
Tomasz Berkowicz i Krzysztof Zaleski – Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Rozległy guz mostu przebiegający z późnymi objawami kliknicznymi opis przykładu
Krzysztof Zaleski, Anna Niczypopruk-Turek, Krzysztof Selmaj